background

Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.

icon

Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.

3 ngày hành đạo tại hạ trường Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy. PL.2564

Leave a Reply