background

Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.

icon

Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.

3 ngày hành đạo tại hạ trường Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy. PL.2564

Leave a Reply

ĐĂNG KÍ LỄ CẦU SIÊU MÙA VU LAN TRỰC TUYẾN
Nhập vào danh sách cầu siêu, ghi rõ ngày mất, nơi an táng.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Tải lên danh sách cầu siêu