background

Ngày hành đạo thứ hai – Thắng Nghiêm An Cư Hội Thượng

icon
Ngày hành đạo thứ hai – Thắng Nghiêm An Cư Hội Thượng.
7h15’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 9h00: Đăng đàn Hỏa thực – nghi quỹ Hộ Ma Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
– 14h00’: Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Ngày 2 (Thượng Tọa Thích Minh Thanh chủ giảng).
– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lễ Quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 18h00’: Ăn tối.
– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lâm thụy.

Leave a Reply