Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn

TÁN HƯƠNG Kim lư vừa bén chiên đàn Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành…

Continue Reading Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn

Chú Đại Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3.…

Continue Reading Chú Đại Bi